Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 26 - 2020

UITKOMST BUITENGEWONE ALV op 17 JULI 2020

Op 17 juli hield het NGTV een buitengewone ALV. Er stonden twee punten op de agenda: het concept Convenant Vertaalsector Nederland en een nieuw voorstel voor de vergoedingsstructuur van de Tuchtcommissie.

De concepttekst van het Convenant, het webinar op 13 juli en de Q&A op de website hebben vele vragen opgeroepen. Daarom heeft het bestuur toch de tijd genomen om van gedachten te wisselen over het Convenant. Een aantal leden gaf aan sterke behoefte te hebben aan meer informatie en een stevige discussie. Het onderwerp bleek nog niet rijp voor besluitvorming (d.w.z. stemmen voor of tegen). In plaats daarvan heeft het bestuur voorgesteld eerst een fysieke, interactieve discussiebijeenkomst over het convenant te organiseren en pas daarna te stemmen. De ALV is akkoord gegaan met het procesvoorstel van het bestuur om eerst zo?n bijeenkomst te organiseren en dan pas - op een later moment - te stemmen (60,3% van de uitgebrachte stemmen stemde voor).

Er is een werkgroep gevormd die de organisatie en inhoud van de discussie voorbereidt. De fysieke bijeenkomst is uiteraard afhankelijk van de beperkende maatregelen de komende maanden. De bijeenkomst zal waarschijnlijk in september of oktober plaatsvinden. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Verder is de ALV in meerderheid (69,8% van de uitgebrachte stemmen) akkoord gegaan met het voorstel om de vergoedingsstructuur voor de Tuchtcommissie anders in te richten. De externe leden van de Tuchtcommissie zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

MACHTIGINGEN ONLINE ALV

Er is voor de buitengewone ALV onduidelijkheid ontstaan onder leden waarom de een wel en de ander niet meer op donderdag voorafgaand aan de ALV een machtiging kon geven aan een collega.

Omdat het via het Zoom-platform technisch niet mogelijk is voor een lid om twee stemmen uit te brengen, is er voor de online ALV van 2 mei aangegeven dat er geen machtigingen mogelijk waren. Niemand heeft voor die vergadering een collega willen machtigen.

Voor de ALV van 17 juli hebben slechts enkele leden op maandag en dinsdag voorafgaand aan de ALV aangegeven graag iemand te willen machtigen. Dat is binnen de termijn die statutair is bepaald, namelijk ten minste drie dagen voor de datum van de vergadering (Art 17).

Omdat het nu ging om enkele leden, is er gezocht naar een betrouwbare oplossing voor dit probleem. Daarna zijn de leden, die op tijd waren met het aangeven dat ze een machtiging wilden afgeven, donderdag op de hoogte gesteld van de oplossing.

WAT HEB JIJ NODIG NA 1 OKTOBER?

PZO zit sinds het begin van het coronavirus in een klankbordgroep van het Ministerie van Sociale Zaken. Samen met FNV Zelfstandigen, MKB Nederland, ONL, VNO-NCW en ZZP Nederland brengen ze daar knelpunten naar voren en overleggen ze over de steunmaatregelen. Nu het huidige steunpakket afloopt per 1 oktober wordt er al gesproken over de periode daarna. Zij hebben daarvoor de input van zzp’ers nodig. Jullie wordt gevraagd via onderstaande link een vragenlijst in te vullen en deze te delen binnen je eigen netwerk. Als zoveel mogelijk zelfstandigen de vragenlijst invullen, kunnen ze ervoor zorgen dat een eventueel nieuwe regeling zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van ondernemers.

Naar de vragenlijst

PENSIOENAKKOORD EN VERPLICHTE AOV

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is onderdeel van het Pensioenakkoord. In maart is er een uitgewerkt voorstel aan minister Koolmees overhandigd voor zo’n verplichte AOV voor zzp’ers die geen AOV hebben. De uitvoering van deze verplichte verzekering zal worden uitbesteed aan het UWV en de inning van het premiebedrag loopt via de Belastingdienst. Deze verzekering kent een acceptatieplicht en het maximum te verzekeren bedrag bedraagt € 30.000 per jaar. Op 3 juli 2020 verscheen een artikel in het Financieel Dagblad, waarin wordt aangegeven dat zowel de Belastingdienst als het UWV grote problemen voorzien in de uitvoering van de voorgestelde verplichte AOV voor zzp’ers, met name door de afbakening van het begrip zzp’er. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Het NGTV heeft Schouten Zekerheid bereid gevonden om tegen een gereduceerd tarief een AOV voor tolken en vertalers aan te bieden. Hierbij geldt echter geen acceptatieplicht, zodat de premie afhankelijk zal zijn van onder andere het gewenste te verzekeren bedrag, leeftijd en gezondheid. Leden die geen verplichte AOV via de overheid willen afwachten, kunnen zelf een AOV regelen via Schouten. Neem daarvoor contact op met dit bedrijf voor een aanbod voor een op maat gemaakte AOV.

FIT WORLD CONGRESS VARADERO

FIT en ACTI hebben aangekondigd dat het XXII FIT World Congres in Varadero dit jaar niet doorgaat en dat het congres een heel jaar wordt opgeschoven.

lees verder
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

Nieuwe online bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden