Collectieve belangenbehartiging en lobby


De markt voor tolken en vertalers, met name de overheidssectoren die te maken hebben met aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten, blijft volop in beweging. Er is structureel overleg met diverse stakeholders in deze sectoren, zoals overheden, de diverse opdrachtgevers van de overheidscontracten, de koepel van vertaalbureaus evenals met de grotere vertaalbureaus. Uit de resultaten die dit overleg oplevert, blijkt dat de rol van het NGTV als belangenbehartiger onveranderd groot is.

  • Lidmaatschap van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP)

In 2017 zal meer dan in het verleden waar mogelijk invulling worden gegeven aan de lobby. Het NGTV is als organisatie (nog) niet groot genoeg om deze lobby volledig zelf uit te voeren. Om die reden is het NGTV lid van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) waarmee onder andere op lobbygebied wordt samengewerkt. . Deze lobby speelt zich zowel af binnen het publieke als binnen het private domein.

PZO is aangesloten bij VNO-NCW.

Klik hier voor informatie over de Miljoenennota 2018.
Klik hier voor het laatste nieuws van PZO - ZZP.

Daarnaast is het zaak andere belangen ook te onderkennen en deze voldoende aandacht te geven: beëdigd/niet beëdigd; tolken en vertalers.

Als grootste vereniging van tolken en vertalers verdedigt het NGTV niet alleen de belangen van zijn leden, maar van alle tolken en vertalers in Nederland die de gevolgen voelen van politieke besluiten.

  • Overleg met VViN over convenant ‘Hongaarse model’

Het NGTV-bestuur heeft op 6 juli j.l. verkennend gesproken met het bestuur van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN). Het was een open en constructief overleg.Onderwerp van gesprek was het convenant dat gesloten is door Hongaarse partijen: tolk- en vertaalbureaus en freelance tolken en vertalers. Zou een convenant in lijn met het Hongaarse raamwerk waardevol kunnen zijn voor de partijen in de Nederlandse markt? Dat is wat het VViN en het NGTV nu beiden gaan voorleggen aan hun leden.

In de eerstvolgende editie van de Linguaan gaan we inhoudelijk dieper in op wat een convenant met de vertaalbureaus de leden van het NGTV kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke pijnpunten als aansprakelijkheid en vertaalsoftware (systemen) - maar ook aan alle activiteiten waarmee vertaalbureaus waarde toevoegen.

Dit gesprek beviel beide partijen dermate goed dat de intentie is uitgesproken om dit op regelmatige basis te herhalen, beide partijen hebben gezamenlijke én tegenstrijdige belangen en staan open voor elkaars standpunten. Zo maken we de vertaalwereld in Nederland weer een stukje mooier.

  • WordBee: brief aan de minister van Veiligheid en Justitie

Het NGTV heeft bij de minister van Veiligheid en Justitie zorgen geuit over de beoogde marktwerking van tolk- en vertaaldiensten, de Europese aanbestedingen van die diensten en de verwarring die het door de Raad voor Rechtsbijstand gevoerde beleid als uitvoerder van die aanbestedingen teweegbrengt, waarbij het NGTV de verplichting om met het vertaalprogramma WordBee te werken een flagrante schending van het recht van een verdachte en de erecode van een vertaler vindt.

  • ISO-norm voor vertaaldiensten

Al geruime tijd wordt er door een Technische Commissie (TC) van de International Standards Organisation (ISO) gewerkt aan het opstellen van een norm voor vertaaldiensten. In de TC zijn organisaties van vertalers en vertaalbureaus uit vele landen vertegenwoordigd. Verwacht wordt dat de norm in de komende één tot twee jaar wordt aangenomen. Het NGTV is betrokken bij het opstellen van de ISO-norm.

Lees meer hierover op de themapagina ISO-norm voor vertaaldiensten.