Deze website en de informatie daarop, alsmede de informatie die via deze website persoonlijk ter beschikking wordt gesteld, wordt samengesteld door het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV), statutair gevestigd aan de Pompoenweg 9 (2321 DK) te Leiden. Kamer van Koophandel te Leiden, inschrijfnummer 40516076.

Door gebruikmaking van deze website, wordt u geacht ook deze disclaimer zorgvuldig te lezen en de geldigheid daarvan te aanvaarden. Het NGTV gaat ervan uit dat u dit doet en dat u, als u deze website verder gebruikt, dit doet met inachtneming van deze disclaimer. Indien u deze disclaimer niet aanvaardt, dan gaat het NGTV ervan uit dat u deze website niet verder bezoekt, noch gebruikmaakt van de informatie daarop.

Hoewel het NGTV de informatie op deze website met uiterste zorg samenstelt, kan het NGTV de correctheid van de informatie niet garanderen. Het gebruik van de informatie is dan ook voor uw eigen rekening en risico.

Het NGTV verkrijgt de informatie van diverse bronnen en met behulp van geautomatiseerde systemen waarvan de informatie onjuist of onvolledig kan zijn. In het bijzonder is het online ledenbestand afhankelijk van diverse bronnen. Dat wil zeggen dat deze gegevens, voor zover aanwezig, soms onjuist of onvolledig zijn.

Het NGTV, inclusief haar bestuur en medewerkers, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid en volledigheid van op deze site ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook voor de informatie die eventueel aan u wordt getoond in uw gepersonaliseerde ruimte, met inbegrip van het gebruik dat hiervan door of namens u wordt gemaakt. Aan de website en de informatie die daarop wordt getoond of ter beschikking wordt gesteld kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, kan het NGTV te allen tijde wijzigen, zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Zodra dergelijke wijzigingen op de website worden vermeld zijn deze van kracht.

Informatie die via deze website aan u ter beschikking wordt gesteld mag u slechts gebruiken voor eigen gebruik en niet voor commerciƫle doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij het NGTV of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, voor zover anderszins is toegestaan onder dwingend recht.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar wordt verwezen zo zorgvuldig mogelijk. Het NGTV, inclusief haar bestuur en medewerkers, kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden en aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden.