slide

Veelgestelde vragen


Tolk-vertaler worden

Om lid te worden moet je aantoonbaar aan kwaliteitseisen voldoen, zoals het hebben van een goede opleiding en het beschikken over werkervaring. Tolk en vertaler zijn vrije beroepen. Dat betekent dat er strikt genomen geen opleiding voor nodig is. Maar het uitsluitend beheersen van twee talen is nooit voldoende om professioneel in deze beroepen aan het werk te gaan. Vandaar dat opdrachtgevers vaak de eis stellen van een vertaalopleiding, universitair of HBO, en werkervaring. Het spreekt voor zich dat goed opgeleide tolken en vertalers veel meer kans op werk maken. Het lidmaatschap van het NGTV is daarmee een keurmerk voor kwaliteit.


Opleidingen

Een universitaire taalopleiding is geen vertaalopleiding. Een klein aantal universitaire opleidingen biedt een ‘vertaalvariant’.

Universitaire en HBO-opleidingen worden in Nederland beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie die in opdracht van het Ministerie van Onderwijs werkt. Een accreditatie wordt afgegeven voor zes jaar. Op www.nvao.net kun je nagaan welke opleidingen geaccrediteerd zijn.Het overzicht met tolk- en vertaalopleidingen is hier te vinden. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de desbetreffende opleiding.Het overzicht met tolk- en vertaalopleidingen is hier te vinden. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de desbetreffende opleiding.

Het beroep

Een opdrachtgever vraagt vaak om aantoonbare ervaring. Zonder deze verstrekt een vertaalbureau geen opdrachten aan een tolk of vertaler. Het kan daarom in het begin problematisch zijn om aan opdrachten te komen. Het kan helpen om lid te worden van een erkende beroepsorganisatie als het NGTV, die een soort extra status geeft. De kringen fungeren als belangrijk netwerk om aan opdrachten te komen. Het is ook goed om in tandem te gaan werken met een vaste corrector.

Je doet er goed aan een specialisatie te kiezen op grond van interesse, ervaring met een vakgebied en (voor)opleiding. Je werkt dan zelf met meer plezier en je kwaliteit zal positief toenemen, waardoor opdrachtgevers je eerder werk geven. Hoewel een enkele specialisatie vooral in het begin houvast en zekerheid kan bieden, heeft een breed werkveld ook voordelen. Zo kun je de ontwikkelingen in de markt volgen, zonder té afhankelijk te worden van een (type) opdrachtgever of een bepaalde sector. Permanente Educatie (een leven lang leren) is een waardevol middel om je verder te ontwikkelen in allerlei werkvelden, zoals medisch, technisch, zakelijk of financieel vertalen.

Nee, en de meningen over het zogenaamde ‘moedertaalprincipe’ zijn verdeeld. Tolken werken overigens vaak in twee richtingen.

Een grote mate van nauwkeurigheid is onmisbaar, en je moet ook je grenzen kennen. De vereiste competenties zijn eigenlijk zeer divers. De vertaalopleidingen werken met eindcompetenties die gericht zijn op beheersing van taal en cultuur, analytisch denken en professionele aspecten, zoals het werken met opdrachtgevers en vertaalsoftware.

Zie de websites van de opleidingen.


Dat is niet eenvoudig uit te leggen. Een vertaalopleiding richt zich op communicatie en het goed beheersen van twee talen is voor een uiteenlopend scala van beroepen een pre.

Verdere orientatie

Kijk daarvoor op de websites van de opleidingen en bezoek hun open dagen.

Dat is heel wisselend. Tolken en vertalers werken voor de overheid, in de medische sector, het bedrijfsleven, in de literaire sector. In het algemeen kan gesteld worden dat overal waar in meerdere talen gecommuniceerd wordt tolken en vertalers werkzaam zijn.

Tolk en vertaler is een vrij beroep in Nederland. Je kunt vrij niet-beëdigde vertalingen maken. Wil je gewaarmerkte vertalingen maken van officiële documenten, dan moet je je laten inschrijven in het register van Beëdigd tolken en vertalers. Dit geldt ook voor tolken. Alle informatie hierover is te vinden op de website van het Bureau Wbtv.

NGTV, beroepsorganisatie

Het NGTV is de grootste vereniging van tolken en vertalers in Nederland. Het NGTV behartigt de belangen van haar leden en is actief deelnemer bij allerlei overleggen binnen de vertaalbranche. Denk daarbij aan wetgeving, normstelling en ontwikkelingen binnen de branche. Op deze website kun je lezen wat het NGTV zoal doet.

· Duits: Niederländischer Dolmetscher- und Übersetzerverband (NGTV)

· Engels: Netherlands Association of Interpreters and Translators (NGTV)

· Frans: Association néerlandaise des Interprètes et Traducteurs (NGTV)

· Italiaans: Associazione Olandese di Interpreti e Traduttori (NGTV)

· Portugees: Associação Neerlandesa de Intérpretes e Tradutores (NGTV)

· Spaans: Asociación Neerlandesa de Intérpretes y Traductores (NGTV)

· Turks: Hollanda Tercüman ve Çevirmenler Kurumu (NGTV)

· Zweeds: Nederländska samfundet för tolkar och översättare (NGTV)

Nee, het NGTV is geen vertaal- of tolkopleiding. Wel biedt het NGTV bijscholing en kun je deze cursussen zonder meer gebruiken voor Permanente Educatie-punten voor je inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers. Zie verder www.bureaubtv.nl.

Hartelijk dank voor je interesse in het lidmaatschap van het NGTV. Klik hier voor het online aanmeldingsformulier.

Je meldt je aan bij het NGTV door het online aanmeldingsformulier in te vullen. Vanuit het secretariaat krijg je dan het verzoek om meer informatie. Wil je alle stukken in één keer naar het secretariaat sturen? Dat bespaart administratieve rompslomp. Na ontvangst van de stukken worden deze doorgestuurd aan de toelatingscommissie.

De behandelingstermijn van een nieuwe aanmelding bedraagt circa 1 maand.

Voor het jaar 2019 bedraagt de contributie:

 • € 200 (excl. btw) voor gewone leden die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt*;
 • € 150 (excl. btw) voor gewone leden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt*;
 • Zo lang je de status kandidaat-lid hebt, betaal je geen contributie
 • € 50 (excl. btw) voor studenten

 • * De peildatum is 1 januari

  Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie berekend naar verhouding van de niet-verstreken kalendermaanden.

  Deze contributie wordt in 2019 verhoogd met € 18 in verband met het lidmaatschap van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Deze contributie wordt niet hoger dan € 18 per jaar behoudens indexering. Deze contributie hoeft alleen betaald te worden door leden die zzp'er zijn.

  Het lidmaatschap van onze vereniging staat los van inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers. Je kunt dus ook lid worden zonder beëdigd te zijn.
  Wanneer je lid bent van onze vereniging, betekent dit niet dat je automatisch ook beëdigd kunt worden. Zie voor de eisen van beëdiging www.bureaubtv.nl

  Statuten NGTV, artikel 4 lid 8:
  Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. De opzegging van een lidmaatschap kan ongedaan worden gemaakt door dit vóór 1 januari door te geven aan het secretariaat (ngtv@ngtv.nl).
  Binnen één jaar na beëindiging van het lidmaatschap kan men weer als lid worden toegelaten, zonder dat de toelatingsprocedure opnieuw hoeft te worden doorlopen.

  Een tolk of vertaler zoeken, beëdigd, onbeëdigd, tarieven

  De Mededingingswet verbiedt het maken van collectieve prijsafspraken. Iedere vertaler en tolk bepaalt zelf zijn of haar tarieven, bijvoorbeeld op grond van gewenste levertijd, de moeilijkheidsgraad, etc. Tarieven of beloningsrichtlijnen voor tolk- of vertaaldiensten bestaan niet; tolken en vertalers bepalen die zelf in overleg met hun opdrachtgevers, ook wel marktwerking genoemd.

  Daarnaast is het gebruikelijk om voor korte tot zeer korte teksten een minimumtarief te hanteren, ongeacht dus het aantal woorden.

  Van tijd tot tijd publiceert het NGTV een onderzoek naar veelvoorkomende tarieven. Deze onderzoeken kun je gebruiken voor de bepaling van je tarieven.


  Beëdigde tolken en vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en hebben voor de rechtbank de eed of belofte afgelegd onder andere altijd naar waarheid te vertalen en geheimhouding te betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij of zij door het werk kennis neemt.


  Een beëdigd vertaler is bevoegd om beëdigde vertalingen te maken, door veel mensen ook "officiële vertalingen" of een "vertaling van een officieel document" genoemd. Een beëdigd vertaler wordt ook vaak een "officiële vertaler" genoemd, al is dat geen erkende term.

  Voorbeelden van documenten die voor officiële doeleinden moeten worden gebruikt zijn: uittreksels van de Kamer van Koophandel, diploma's, cijferlijsten, documenten van de burgerlijke stand, paspoorten, notariële documenten zoals statuten, de akte van oprichting van een onderneming, verklaringen van erfrecht, scheidingsdocumenten...

  Bij een beëdigde vertaling (ook "gewaarmerkte vertaling" genoemd) wordt de vertaling aan het originele document gehecht, of aan een (gewaarmerkte) kopie ervan. Verder verklaart de beëdigd vertaler dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document of de kopie ervan. Op de beëdigde vertaling staan verder de stempel en de handtekening van de beëdigd vertaler.

  Beëdiging wordt vaak gezien als een kwaliteitskeurmerk, maar dat is het niet. Het wil alleen zeggen dat je bepaald werk mag doen. De kwaliteit van beëdigde vertalers is niet hoger of lager dan die van niet-beëdigde vertalers met een goede opleiding.


  De kwalificatie beëdigd tolk is met name ingesteld ten behoeve van afnemers van tolken in het justitiële circuit en bij de politie - denk aan rechtbanken (met name in strafzaken), het Openbaar Ministerie, Immigratie- en Nationalisatiedienst (IND), Raad voor Rechtsbijstand (vreemdelingenrecht, asielzaken) - de zogeheten verplichte afnemers van beëdigd tolken.

  Beëdiging wordt vaak gezien als een kwaliteitskeurmerk, maar dat is het niet. Het wil alleen zeggen dat je bepaald werk mag doen. De kwaliteit van beëdigde tolken is niet hoger of lager dan die van niet-beëdigde tolken met een goede opleiding.

  Klik hier voor de richtlijnen voor beëdigde vertalingen.