Klachtenprocedure Bureau Wbtv

Het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau Wbtv) is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Justitie belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers. Hier wordt het Bureau Wbtv Raad voor Rechtsbijstand voor Tolken en vertalers genoemd.

De Raad voor Rechtsbijstand schrijft het volgende over klachtenprocedures.

Klachten

Natuurlijk doen we ons best te zorgen dat iedereen tevreden is, maar we kunnen ook fouten maken. Als je een klacht wilt indienen, zullen we proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor sommige klachten is onze klachtenregeling echter niet bestemd.

Je kunt klagen als je vindt dat je niet netjes bent behandeld of niet goed bent geholpen. Doe dat wel binnen één jaar na de gebeurtenis.

Je kunt niet klagen over een beslissing van de Raad. Daarvoor is er een officiële bezwaarprocedure. Dus als je het bijvoorbeeld niet eens bent met het afwijzen van uw verzoek om verlenging inschrijving Rbtv, moet je daar bezwaar tegen aantekenen. Dat moet binnen zes weken na de beslissing.

Verder kun je niet klagen over de voorwaarden die zijn vastgesteld in de wet.

Hoe dien je je klacht in?

Dat hoeft niet ingewikkeld. Als je wilt kun je gewoon je klacht mondeling indienen. En als je over een medewerker wilt klagen, dan hoef je dat niet bij die medewerker zelf te doen. Je kunt een klacht aan een willekeurige medewerker vertellen.

Je kunt je klacht natuurlijk ook schriftelijk indienen. Je schrijft dan een brief aan de 'klachtenfunctionaris' van de Raad. Er zijn geen regels voor zo'n brief. Let er wel op dat alles erin staat dat van belang is:

- de mededeling dat het een klacht is;
- je naam en adres;
- de datum;
- de gebeurtenis waarover je klaagt.

Je kunt fotokopieën meesturen van stukken die van belang zijn. Zet op de envelop behalve het adres van de raad ook: 't.a.v. de klachtenfunctionaris'. Zie onder voor het adres van het Bureau Wbtv.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van een mondelinge klacht kun je de klacht alsnog schriftelijk indienen.

Wat gebeurt er met je klacht?

We willen met klachten zorgvuldig omgaan, maar we willen ze ook niet al te ambtelijk en formeel afhandelen. Bij een mondelinge klacht wordt er door de medewerker bij wie je klaagt een notitie gemaakt van je klacht en die gaat naar de klachtenfunctionaris. Een schriftelijke klacht stuur je zelf naar de klachtenfunctionaris.

Als je klacht over een persoon gaat, krijgt de betrokkene een kopie van je klacht (en de eventueel meegestuurde stukken). Er gaat ook een kopie naar de baas van de betrokkene. De betrokkene en zijn of haar baas reageren schriftelijk bij de klachtenfunctionaris. Bij een schriftelijke klacht kunnen we je vragen je klacht mondeling toe te lichten. Van ieders inbreng wordt verslag gemaakt.

Binnen zes weken (eventueel te verlengen tot tien weken) wordt je klacht afgehandeld. Je krijgt dan een brief van de directeur van de Raad met de beslissing (en de motieven).

Klachten die niet behandeld worden

Er is een aantal situaties waarin de raad niet verplicht is een klacht in behandeling te nemen. Bijvoorbeeld als de klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor een klacht die betrekking heeft op een gedraging waartegen door jou bezwaar of administratief beroep had kunnen worden ingesteld.

Bij het buiten behandeling laten van de klacht word je ingelicht over de reden van het niet behandelen van de klacht en over de eventuele andere wijzen van afhandeling: bijvoorbeeld de mogelijkheid je zaak in de administratieve beroepsprocedure of de bezwaarprocedure aan de orde te stellen, of de weg van de Nationale ombudsman.

Indien je klacht betrekking heeft op een schriftelijk besluit waartegen bezwaar is gemaakt of waarvan de bezwaartermijn nog niet is verstreken wordt de klacht in behandeling genomen en wordt beslist of de bezwaarschriftprocedure tevens gebruikt kan worden om de klacht af te doen. Je wordt over deze beslissing ingelicht.

Bezoekadres
Magistratenlaan 174
4e verdieping
5223 MA
’s-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 2349
5202 CH ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 088 787 19 20
Fax 088 - 787 17 49

Is je klacht niet goed afgehandeld? Meld het de ombudsman!

Heb je een klacht ingediend bij het Bureau Wbtv en ben je niet tevreden over de manier waarop je klacht is afgehandeld? Je kunt dan een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Let op: je kunt alleen een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

  1. De klacht gaat over de Raad voor Rechtsbijstand (vertegenwoordigd door het Bureau Wbtv)
  2. Je hebt al geklaagd bij het Bureau Wbtv zelf.
  3. Je klacht is korter dan een jaar geleden behandeld door het Bureau Wbtv.
  4. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen.
  5. Je klacht gaat niet over de inhoud van een wet of regel.
  6. Je klacht gaat niet over de uitspraak of het gedrag van een rechter.

Als voldaan is aan deze voorwaarden, kun je je klacht indienen via het klachtformulier.