Beëdigd tolk / vertaler - wat is dat?

Een beëdigd tolk of beëdigd vertaler is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en heeft voor de rechtbank de eed of gelofte afgelegd dat hij of zij haar werkzaamheden zal verrichten zoals een beëdigde vertaler/tolk betaamt en dat hij of zij geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij of zij door zijn of haar werk kennisneemt.

Beëdigd vertaler

Een beëdigd vertaler is bevoegd om beëdigde vertalingen te maken, door veel mensen ook ‘officiële vertalingen’ of een ‘vertalingen van officiële documenten’ genoemd. Een beëdigd vertaler wordt dan ook vaak een ‘officiële vertaler’ genoemd.

Voorbeelden van documenten die voor officiële doeleinden moeten worden gebruikt zijn: uittreksels van de Kamer van Koophandel, diploma's, cijferlijsten, documenten van de burgerlijke stand, paspoorten, notariële documenten zoals statuten, de akte van oprichting van een onderneming, verklaring van erfrecht.

Bij een beëdigde vertaling (ook ‘gewaarmerkte vertaling’ genoemd) wordt de vertaling aan het originele document gehecht, of aan een (gewaarmerkte) kopie ervan. Verder voegt de beëdigd vertaler een verklaring toe dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document of de kopie ervan. Op de beëdigde vertaling staan verder de stempel en de handtekening van de beëdigd vertaler.

Zie ook: Wat is een apostille, wat is legalisatie?

Beëdigd tolk

De kwalificatie beëdigd tolk is met name ingesteld ten behoeve van afnemers van tolken in het justitiële circuit en bij de politie - denk aan rechtbanken (met name in strafzaken), het Openbaar Ministerie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Raad voor Rechtsbijstand (vreemdelingenrecht, asielzaken) - de zogeheten verplichte afnemers van beëdigd tolken.

Zie ook: Wat is het verschil tussen een tolk en een vertaler?

Kwaliteit

Beëdiging wordt vaak gezien als een kwaliteitskeurmerk, maar dat is het niet. Het wil alleen zeggen dat je bepaald werk mag doen. De kwaliteit van beëdigde vertalers is niet hoger of lager dan die van niet-beëdigde vertalers met een goede opleiding.