slide

Beëdigd vertaler en/of beëdigd tolk – hoe blijf ik dat?

Sinds de invoering van de Wbtv is uw bevoegdheid als beëdigd vertaler/tolk slechts 5 jaar geldig. U moet steeds opnieuw om de 5 jaar uitdrukkelijk laten weten dat u uw bevoegdheid wilt behouden en dat u niet verwijderd wilt worden uit het Register Btv.

Als beëdigd vertaler/tolk verliest u uw bevoegdheid na 5 jaar, tenzij u om behoud van uw bevoegdheid vraagt

Uw bevoegdheid tot het leveren van beëdigde vertalingen is sinds 2009 niet meer voor het leven. Uw bevoegdheid vervalt automatisch, tenzij u uitdrukkelijk verzoekt om behoud van uw bevoegdheid. De uitschrijving uit het Register Btv, en daarmee het verlies van uw bevoegdheid om beëdigde vertalingen te leveren, is ingesteld op exact vijf jaar na de datum waarop u in het Register Btv bent ingeschreven.

Wilt u uw bevoegdheid als beëdigd vertaler/tolk behouden? U dient dan te verzoeken om verlenging inschrijving in het Register Btv. Daarbij dient u aan te tonen dat u gedurende de vijf jaar dat u in het Register Btv was ingeschreven:

 • 80 PE-punten heeft behaald, waarvan minstens de helft in categorie a t/m d en
 • 10 professionele opdrachten heeft verricht per talencombinatie/vertaalrichting.

Heeft u één of meerdere specialisaties* en wilt u die ook laten verlengen? Dan moet u voldoen aan de voorwaarden voor verlenging (zoals hierboven beschreven) én aantonen dat u, per specialisatie, jaarlijks gemiddeld:

 • 4 PE-specialisatiepunten heeft behaald en
 • 10 uren heeft getolkt en/of 5.000 woorden heeft vertaald.

* Als u minder dan één jaar een specialisatievermelding heeft, op de dag dat uw inschrijving in het Rbtv verloopt, hoeft u voor verlenging van uw specialisatie(s) niet te voldoen aan de PE-verplichting van 4 punten per jaar en de eis van 10 tolkuren in strafzaken en/of 5.000 vertaalde woorden in strafzaken per jaar.

De voorwaarden voor verlenging zijn verder uitgewerkt in het Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv.

Hoe dien ik een verzoek tot verlenging in?

Als u een verzoek tot verlenging wilt indienen, dan moet u de volgende stukken opsturen:

 • Het formulier Verlenging inschrijving Rbtv
 • Een recente (niet ouder dan 3 maanden) en originele Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Een goed gelijkende pasfoto (conform de fotomatrix model 2007)
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Een overzicht** van 10 uitgevoerde tolkopdrachten / vertaalopdrachten

** heeft u meerdere inschrijvingen, dan moet u per inschrijving 10 opdrachten toesturen

Heeft u één of meerdere specialisaties en wilt u die ook laten verlengen? Stuur dan de volgende stukken op:

 • Het formulier Verlenging inschrijving Rbtv en specialisatie
 • Een recente (niet ouder dan 3 maanden) en originele Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Een goed gelijkende pasfoto (conform de fotomatrix model 2007)
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Een overzicht van 10 tolkuren in strafzaken / 5.000 vertaalde woorden in strafzaken

Wat gebeurt er als ik geen verzoek tot verlenging indien?

Uw inschrijving wordt alleen verlengd als u daarom vraagt. Doet u niets dan vervalt uw inschrijving en bent u niet meer te vinden in het Rbtv.

Bron: Bureau Btv