slide

Beëdigd vertaler/tolk - hoe word/blijf ik beëdigd vertaler/tolk?

Wijzigingen in 6 jaar wbtv op een rij

De uitvoeringsregels rondom de Wet Beëdigd Tolken en Vertalers veranderen regelmatig - zo regelmatig, dat het voor veel vertalers en tolken moeilijk bij te houden is.

Hieronder een opsomming die echter nog niet compleet is.

31-01-2015

Ruim een jaar nadat Bureau Wbtv had aangekondigd dat het nieuwe PE-beleid "binnenkort zal ingaan" (eind 2013) is het zover: op 3 februari 2015 is het nieuwe PE-beleid in werking getreden.

In februari 2015 organiseert Bureau Wbtv een voorlichtingsmiddag over het nieuwe PE-beleid.

okt. 2014

Oktober 2014: rechtszaak van NGTV-vertaler tegen Bureau Wbtv. De zaak draait in essentie om PE-beleid dat verandert zonder dat daar bekendheid aan gegeven wordt, waardoor vertalers en tolken (soms ernstig) gedupeerd worden. (in dit geval uitschrijving uit het Rbtv, met reputatieschade en inkomstenderving als gevolg).

In de rechtszaak verwijst Bureau Wbtv opnieuw naar het nieuwe PE-beleid, dat "binnenkort zal ingaan". De rechtszaak wordt door beide partijen (vertaler met steun van NGTV enerzijds - Bureau Wbtv anderzijds) principieel opgevat. Bureau Wbtv vertelt de rechter dat de uitspraak zal worden meegenomen in het nieuwe PE-beleid. Het NGTV-lid wint de zaak. Invoering van nieuw PE-beleid wordt daarmee in ieder geval opgeschort tot in 14 januari 2015, de uiterste datum waarop Bureau Wbtv in beroep kan gaan tegen de uitspraak.

sept. 2014

Actal start onderzoek naar onnodige regeldruk in verband met het Register Beëdigde Tolken en Vertalers

01-07-2014

Wijziging Besluit Permanente Educatie: 1 juli 2014 is de streefdatum van Bureau Wbtv om een Herzien Besluit Permanente Educatie in te voeren. Hierin wordt opnieuw uitdrukkelijk opgenomen dat regels te allen tijden gewijzigd kunnen worden (artikel 4, lid 2: 2. De Raad kan nadere regels stellen over het aantal te registreren punten en de wijze waarop activiteiten te controleren en inhoudelijk te beoordelen zijn.)

Opmerkelijk: januari 2013 vraagt Bureau Wbtv advies aan de Kwaliteitscommissie over een Herzien Besluit Permanente Educatie. De kwaliteitscommissie brengt in november 2013 dat advies uit. Toch is in juli 2013 al een herzien besluit Permanente Educatie van kracht geworden. De oorspronkelijke streefdatum voor de invoering van het (vierde) herziene besluit PE was 1 januari 2014. Dat is inmiddels verlegd naar medio 2014.

01-04-2014

Procedurebeschrijving PE-punten toekennen

Het uitgangspunt is dat alleen aan daadwerkelijke scholingsuren PE-punten kunnen worden toegekend. Dat aantal uren moet kunnen worden vastgesteld. Onder daadwerkelijke scholingsuren worden verder uitsluitend contacturen verstaan (…) Een uitzondering geldt voor geaccrediteerde onderwijsinstellingen (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) of een buitenlands equivalent daarvan) waar het European Credit Transfer System (ECTS) wordt gehanteerd. Deze systematiek van studiepunten verbindt een aantal van 28 uren aan elk studiepunt, ook wel EC genoemd, dat is behaald. Dit systeem biedt verregaande garanties omtrent de daadwerkelijke inspanning die moet worden geleverd teneinde het beoogde certificaat, getuigschrift of diploma te behalen.

01-01-2014

Wijziging regels voor vrijstelling bij verlenging inschrijving Register BTV.

20-12-2013

Wijziging regels legitimatiebewijs beëdigd tolken en vertalers.

21-07-2013

Nieuw Besluit Permanente Educatie.

26-06-2013

Wijziging regels inschrijving Uitwijklijst.

26-06-2013

Wijziging regels inschrijving Register Btv.

27-03-2013

Wijziging regels verlenging inschrijving Register Btv.

01-07-2012

Wijziging procedureregels Permanente Educatie. Goed nieuws en slecht nieuws: vanaf 1 juli 2012 worden ook PE-punten toegekend voor o.a. bijeenkomsten van brancheverenigingen, intervisie, stagebegeleiding en webinars. Maar: veel activiteiten moeten eerst gevolgd worden, daarna beslist Bureau Wbtv pas of de activiteit PE-punten oplevert, de toekenning van PE-punten kan te allen tijden worden ingetrokken en Bureau Wbtv vermeldt bewust niet alle PE-scholingsactiviteiten op zijn site.

28-06-2012

Invoering Besluit Specialisatie. Registertolken en –vertalers kunnen zich voortaan laten inschrijven als “Gespecialiseerd Strafrechttolk” en “Gespecialiseerd Strafrechtvertaler”. Hiervoor moeten extra diploma’s en certificaten worden getoond, en er moeten meer PE-punten worden gehaald.

De praktijk toont dat deze “specialisatie” geen toegevoegde waarde geeft – verplichte afnemers en bemiddelaars selecteren de tolk in de eerste plaats op het afstandscriterium en op de prijs die de tolk vraagt. Hoe minder kilometers de tolk moet reizen om bij de afnemer op locatie te zijn, hoe goedkoper. Afnemers van tolkdiensten blijken “specialisatie” irrelevant te vinden.

30-12-2011

Nieuw Besluit Permanente Educatie (vervallen per 21-07-2013).

01-07-2011

Wijziging regels Permanente Educatie. De “contacturen” regel wordt ingevoerd – van scholingsactiviteiten worden alleen nog maar de uren meegerekend waarin “contact” is tussen docent en student

Gevolgen:

  1. tolken en vertalers die al begonnen zijn met een PE-activiteit, zien (meer dan) de helft van de uren die zij aan Permanente Educatie hebben besteed, verdampen.
  2. Veel afstandsonderwijs valt af door deze gewijzigde regel. Vertalers en tolken moeten kilometers maken om PE-punten te kunnen halen – met name een forse benadeling voor vertalers en tolken die in het buitenland zijn gevestigd.

Er wordt niet meer getoetst of de PE-activiteit relevant is voor de vertaler (quote Von den Hoff)

09-06-2010

Besluit Permanente Educatie wordt van kracht, anderhalf jaar na de invoering van de Wbtv. Tolken en vertalers moeten in 3,5 jaar tijd PE-punten halen, terwijl daarvoor 5 jaar staat.