slide

Geschillen- en tuchtcommissie


Geschil
Heb je een klacht over een vertaalwerk van een vertaler/tolk die lid is van het NGTV? Dan kun je de geschillencommissie inschakelen. Die bemiddelt tussen partijen of doet een uitspraak.

Tuchtklacht
Indien je een klacht hebt over een vertaler/tolk die lid is van het NGTV met betrekking tot gedragingen, dan kun je een beroep doen op de tuchtcommissie. Die kan bij een gegrondverklaring van de klacht één van de volgende maatregelen opleggen aan een tolk/vertaler:

a. gegrondverklaring van de klacht zonder oplegging van enige maatregel;
b. waarschuwing;
c. berisping;
d. schorsing in de rechten van het lidmaatschap voor ten hoogste een jaar;
e. schrappen uit de ledenlijst voor een of meer talen;
f. ontzetting uit het lidmaatschap.

Samenstelling commissies

Geschillencommissie
De geschillencommissie bestaat uit drie personen, te weten een externe onafhankelijke voorzitter, die jurist is en twee leden die lid zijn van het NGTV. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris die eveneens jurist is.

Tuchtcommissie
De tuchtcommissie bestaat uit drie personen, te weten een externe onafhankelijke voorzitter die jurist is, een jurist met ervaring in klachtenbehandeling en twee leden die lid zijn van het NGTV. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris die eveneens jurist is.

De leden van de ad hoc Tuchtcommissie stellen zich graag aan je voor. Lees meer.

Kosten geschillen- en tuchtprocedure

Geschillenprocedure
Bij de aanmelding van een geschil dient de klager c.q. partijen een bedrag gelijk aan tweemaal het bedrag van de jaarcontributie als bijdrage in de kosten van de geschillenprocedure te betalen. De overige procedurekosten worden door de commissie naar eigen inzicht verdeeld tussen partijen. De partij die uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld krijgt als regel zijn bijdrage terug.

Tuchtprocedure
De kosten van tuchtrechtelijke procedures komen ten laste van het NGTV. De commissie kan echter in haar uitspraak bepalen dat een of meer partijen de kosten van de tuchtprocedure geheel of gedeeltelijk aan de vereniging moet vergoeden.

Geschillen- en tuchtreglement

Voor meer informatie over een geschillen- of tuchtprocedure wordt verwezen naar de van toepassing zijnde reglementen. Die kun je hier raadplegen:

Klacht indienen

Je kunt een klacht indienen door dit klachtenformulier in te vullen en per post op te sturen aan:

NGTV
Geschillen- en tuchtcommissie
Mevrouw mr. N. Brouwer
Postbus 77
2300 AB Leiden

Je kunt geen klacht per e-mail indienen.