Actie Registertolken en -vertalers

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) ondersteunt inhoudelijk de actie die de tolken momenteel voeren. De actie sluit volledig aan op de punten van kritiek die het NGTV al heeft aangegeven tijdens de gesprekken bij het ministerie van J&V tijdens de overlegrondes, die de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden in het kader van het programma Tolken in de Toekomst.

De punten van kritiek richten zich vooral op:

  • Het voornemen om het lagere taalniveau B2 toe te laten tot het register Wbtv. Met deze aanpassing zullen er inderdaad meer tolken beschikbaar komen, maar van een aanzienlijk ander, zo niet lager kwaliteitsniveau en minder ervaring. Een gebrek aan zicht op de context is binnen de rechtspraak en aanverwante disciplines een bedreiging voor de kwaliteit van de rechtspraak of de rechtspositie van gedaagden. Tevens heeft dit gevolgen voor de tijdsduur van een rechtszitting omdat zittingen door minder competente tolken, die o.a. langer moeten zoeken naar de juiste bewoordingen, ook langer duren en meer kosten met zich meebrengen.
  • De tolken en vertalers werken al sinds de jaren ’60 uit de vorige eeuw o.b.v. het Besluit Tarieven in Strafzaken (BTiS) dat sinds 1981 voor de tolkdiensten nog eenmaal met 2% is geïndexeerd en na 1986 (33 jaar geleden!) uitkomt op €43,86 bruto per uur. Indexering van het BTiS-tarief voor de vertaalopdrachten is sinds 1963 niet toegepast. Het ministerie is thans voornemens om het huidige BTiS-tarief minimaal te indexeren, maar het bedrag blijft alsnog onder de €45 bruto per uur. Dit tarief wordt vervolgens vastgezet als het minimumtarief.
  • Er zijn diverse bemiddelingsbureaus bij de aanbestedingen betrokken die als opdrachtgever optreden voor de (zelfstandige) tolken. In de bestaande contractvorming worden zelfstandige tolken bewust in een afhankelijke positie gebracht tegenover deze bemiddelingsbureaus, hetgeen schadelijk is voor hun ondernemerschap en de kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien wekt deze manier van aanbesteden de indruk van een schijnconstructie, georganiseerd door de overheid zelf. Een dergelijke situatie geeft geen blijk van goed en duurzaam opdrachtgeverschap.

Het ministerie van J&V heeft een plan uitgewerkt waar veel negatieve consequenties uit voortvloeien voor diverse partijen, waarbij er alleen maar verliezers zullen zijn.

Het NGTV heeft tijdens de overleggen bij het ministerie van J&V meermaals aangegeven dat de tolken en vertalers, die voor de overheid werken, ernstig teleurgesteld zijn geraakt in de manier waarop dit ministerie met deze beroepsgroep omgaat en gewaarschuwd voor gevolgen. Wij maken ons er hard voor dat er een of meerdere vertegenwoordigers van de actiegroep tolken worden uitgenodigd door de minister.