Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Vergadering

NGTV-nieuwsbrief nr. 17

  • Startersdag
  • Tolken in de Toekomst
  • Drs. P. Keesom erelid Senoca
  • Raamovereenkomst TVcN
  • FIT en databeveiliging
  • Nieuws PZO
  • ALV
De Linguaan: vakblad voor tolken

Startersdag 9 februari 2019

Je wilt voor jezelf beginnen als beƫdigd tolk of vertaler, maar dit voelt als een grote sprong in het diepe. Want waar begin je? Op de NGTV Startersdag helpen ervaren tolken en vertalers hun aanstaande collega?s met een programma toegespitst op de meest gestelde vragen door beginnende tolken en vertalers!

Informatie en opgeven

TOLKEN IN DE TOEKOMST

Op 13 november jl. heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Na alle gesprekken die vanaf juni over het voorstel zijn gevoerd, ziet het NGTV-bestuur geen aanpassingen terug in het voorstel en kan zich er daarom niet in kan vinden. De bezwaren richten zich zowel op de manier waarop het taalniveau B2 in het register wordt opgenomen als op de onduidelijkheid betreffende de tarieven.

Daarom zal er een gezamenlijke reactie van NGTV, PZO en ZZP Nederland naar de vaste Kamercommissie worden gestuurd. Hierin geven we onze bezwaren aan en dringen we aan op een uitnodiging voor een persoonlijke toelichting als dit punt op de agenda van de Kamercommissie staat. Net voor publicatie van deze nieuwsbrief werd duidelijk dat ook FNVZZP en de NUBVETO aanhaken en de brief mede-ondertekenen.

Nieuwsbrief TolkTalk
De Linguaan: vakblad voor tolken

Erelid van Senoca

De sectie Notariaat en Civiele Advocatuur (Senoca) van het NGTV heeft tijdens haar bijeenkomst op 2 november Drs. P.H.M. Keesom tot erelid van Senoca benoemd.

De heer Keesom heeft in het bestuur van Senoca gezeten vanaf de oprichting. Hij is een sterke kracht geweest in het organiseren van waardevolle bijeenkomsten. Het succesvolle plan om Senoca door het Bureau Wbtv als opleidingsinstelling voor permanente educatie te doen erkennen is in grote mate aan zijn deskundigheid en vastberadenheid te danken.

RAAMOVEREENKOMST TVCN

Eind 2017 heeft TVcN een raamovereenkomst naar de bij hen aangesloten tolken gestuurd. Veel tolken hebben hier destijds op gereageerd. De organisatie heeft het afgelopen jaar gebruikt om in samenwerking met het NGTV en FNV Zelfstandigen tot een nieuwe raamovereenkomst te komen. TVcN is hiermee tegemoet gekomen aan de kritiek vanuit de beroepsgroep.

Het NGTV-bestuur heeft de nieuwe raamovereenkomst pas zeer recent ontvangen en heeft deze nog niet kunnen beoordelen. Dit punt staat op de agenda van de bestuursvergadering van 21 december a.s.

FIT en databeveiliging

N.a.v. de nieuwe privacywetgeving heeft de EU onlangs een boek uitgegeven over de beveiliging van gegevens.


Dit boek is beschikbaar in alle Europese talen en kan hieronder zonder kosten worden gedownload.

Handbook on European data protection law

Laatste nieuws PZO

Onlangs stuurde minister Wouter Koolmees een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de vervanging van de Wet DBA. Het blijkt niet gemakkelijk om nieuw beleid te vormen dat goed past bij zelfstandigen.

Lees dit en meer in de laatste nieuwsbrief van PZO.

Wet DBA - pensioen - privacy

Algemene Ledenvergadering

Op 30 november j.l. heeft de ALV plaatsgevonden. Hier zijn met name strategische, beleidsmatige en inhoudelijke aangelegenheden besproken. Deze keer is stonden drie vragen centraal:

  • Wat is voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van het NGTV?
  • Welke diensten wilt u dat het NGTV aanbiedt?
  • Hoe kunnen we het NGTV zo organiseren dat deze het beste voldoet aan de verwachtingen ten aanzien van de toegevoegde waarde?

Het is de bedoeling om ook in de kringen en secties deze zaken in de komende periode aan bod te laten komen, zodat er volgend najaar een voorstel geformuleerd zal zijn. Daarnaast heeft de ALV het voorstel voor een contributieverhoging van ?20,- goedgekeurd.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

9 februari 2019 - Startersdag
6 april 2019 - Algemene Ledenvergadering
18 mei 2019 - Coƶrdinatorendag
22 juni 2019 - Midzomer ledendag

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden