slide

Voordelen lidmaatschap NGTV


Lid worden van het NGTV? Dan profiteert u van de vele producten en diensten en activiteiten die de beroepsvereniging de leden aanbiedt. Bij het reguliere lidmaatschap krijgt u een vermelding in het online ledenregister. Zo kunnen potentiële klanten u gemakkelijk vinden!

Bekijk hieronder de onderdelen van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers staat open voor natuurlijke personen (dus geen vertaalbureaus) die:

 • het beroep van vertaler en/of tolk uitoefenen als hoofdberoep of als nevenberoep, zelfstandig dan wel in dienstverband
 • voldoen aan de kwaliteitseisen die de vereniging stelt
 • zich er schriftelijk toe verplichten om zich aan de regels van de vereniging te houden.

 • Van de leden van het NGTV wordt verwacht dat zij over voldoende opleiding en/of werkervaring beschikken om met succes het beroep van tolk en/of vertaler op een professioneel niveau te kunnen uitoefenen.

  Om als lid te kunnen worden toegelaten moet u aan één van de volgende toelatingscriteria voldoen:

 • u beschikt over ten minste een bachelorgetuigschrift op het gebied van vertalen en/of tolken van een erkend opleidingsinstituut; of
 • u beschikt over een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau en ten minste twee jaar aantoonbare werkervaring als vertaler en/of tolk (ter beoordeling van de toelatingscommissie en het bestuur); of
 • u bent lid van een buitenlandse organisatie van tolken en vertalers, met vergelijkbare toelatingseisen als het NGTV (ter beoordeling van de toelatingscommissie en het bestuur).

 • De Commissie Toelating Vertalers en de Commissie Toelating Tolken van het NGTV beoordelen de aanmeldingen voor het lidmaatschap van respectievelijk vertalers en tolken. Aan de beoordeling van uw aanmelding zijn geen kosten verbonden.

  Hebt u geen vooropleiding gedaan, dan bestaat de mogelijkheid om buiten het NGTV een toets af te leggen ter voorbereiding op de toelating tot het NGTV. Informatie hierover vindt u op de pagina's Vertaalopleidingen en Tolkopleidingen.

  Voor enkele specifieke talen, waarvoor in Nederland geen andere toetsmogelijkheden bestaan, kan bij het NGTV een toets afgelegd worden. Deze toets regelt alleen de toegang tot het NGTV-lidmaatschap. Neem voor meer informatie contact op met het NGTV-secretariaat.

  Het kandidaat-lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen (dus geen vertaalbureaus) die het vak van vertaler of tolk uitoefenen of zich daarop voorbereiden, maar nog niet voldoen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap. Bijvoorbeeld omdat zij hun opleiding nog niet hebben afgerond of nog niet over voldoende ervaring beschikken.

  Als u kandidaat-lid wordt, wordt van u verwacht dat u uw kandidaat-lidmaatschap na twee jaar omzet in een gewoon lidmaatschap. U moet dan aan de voorwaarden voor het gewone lidmaatschap voldoen, bijvoorbeeld door:

  een opleiding voor vertaler of tolk af te ronden;
  de vereiste werkervaring op te doen;
  met goed gevolg een of meer vertaaltoetsen af te leggen.

  Het kandidaat-lidmaatschap vervalt na twee jaar.

  Kandidaat-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, met de volgende uitzonderingen:

  zij hebben geen stemrecht;
  zij kunnen geen bestuursfunctie vervullen;
  zij mogen niet het woordmerk NGTV gebruiken;
  zij kunnen niet vermeld worden in het ledenregister.

  De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

  Voor het jaar 2017 bedraagt de contributie:

 • € 180 (excl. btw) voor gewone leden die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt;
 • € 135 (excl. btw) voor kandidaat-leden en voor gewone leden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie berekend naar verhouding van de niet-verstreken kalendermaanden. Deze contributie wordt in 2017 verhoogd met € 8 in verband met het lidmaatschap van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Deze contributie bedraagt € 8 per lid in 2017. Over 2018 en 2019 wordt respectievelijk € 13 en € 18 betaald. Ook na deze 3 jaar wordt de contributie niet hoger dan € 18 per jaar behoudens indexering. Deze contributie hoeft alleen betaald te worden door leden die zzp' er zijn.

  Houdt u a.u.b. rekening met een behandelingstermijn van circa 2 maanden.

  Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van het NGTV, kunt u bij het secretariaat een aanmeldformulier aanvragen of kunt u zich hier aanmelden.

  Als lid van het NGTV dient u zich te houden aan de Erecode.