Wettelijke belastingtermijn is 30 dagen


Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties
Sinds 16 maart 2013 is er het één en ander veranderd met betrekking tot betalingstermijnen. In de wet is hier nu een maximum voor opgenomen. Daarnaast is nu wettelijk geregeld op welke bedragen je in ieder geval aanspraak kunt maken als er te laat betaald wordt. De nieuwe regeling geldt, behalve voor consumententransacties, voor alle overeenkomsten die sinds deze datum gesloten zijn.

Waarom?
De wet is gewijzigd ter implementatie van een Europese richtlijn. Binnen heel Europa zullen nu dezelfde betalingstermijnen gelden. Met name voor het midden- en kleinbedrijf bleken de bestaande incassomogelijkheden niet voldoende. De betalingsachterstanden die hierdoor konden ontstaan, zorgden voor veel liquiditeitsproblemen. De nieuwe wet heeft als doel om voor ondernemers de betalingsachterstanden terug te dringen en aanvullende mogelijkheden te bieden om openstaande facturen sneller te incasseren.

Wat is er veranderd?
Allereerst de betalingstermijnen; deze zijn gemaximeerd. Overheidsinstanties dienen hun facturen binnen 30 dagen te voldoen. Met relaties kun je een betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken. Een langere betalingstermijn is mogelijk, maar moet uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen zijn en de afwijking mag niet ‘kennelijk onbillijk’ zijn. Het standaard opnemen van een langere betalingstermijn in je algemene voorwaarden is dus niet voldoende.

Zodra de betalingstermijn van een factuur verstreken is, kun je meteen een vergoeding van minimaal € 40,- aan invorderingskosten in rekening brengen. Hiervoor hoef je niet eerst nog een aanmaning te versturen. Je kunt onderling, bijvoorbeeld in een contract of je algemene voorwaarden, een hogere vergoeding voor invorderingskosten afspreken. Een lagere of geen vergoeding afspreken is niet toegestaan. Ook is er vanaf de dag dat de betalingstermijn verstrijkt, wettelijke vertragingsrente verschuldigd. Dit percentage bedraagt sinds 1 juli 2013 voor handelstransacties 8,5%.

Op deze wijze word je als ondernemer meer mogelijkheden geboden om ‘druk’ uit te oefenen op een klant die een factuur onbetaald laat. De prikkel om binnen de betalingstermijn te betalen, wordt met de nieuwe wetgeving vergroot. Mocht de factuur nog steeds niet betaald worden en je moet hiervoor toch andere maatregelen treffen, dan kun je in een procedure bij de rechtbank uiteraard nog aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten.