Functiewaardering van tolk- en vertaalwerkzaamheden voor betere tarieven


Enige tijd geleden is het initiatief ontstaan om een aantal functies van tolk- en vertaalwerkzaamheden officieel te laten classificeren door een erkende systeemhouder. Het doel van de functieclassificatie is het in handen krijgen van een bruikbaar instrument waarmee enerzijds brancheverenigingen en brancheorganisaties hun lobbyactiviteiten en belangenbehartiging ten behoeve van redelijke tarifering kunnen onderbouwen, en anderzijds een instrument waarmee de beroepstolken en –vertalers een gedegen onderbouwing van het door hem/haar gevraagde tarief kan putten en inzicht kan krijgen in hoe de professionele taak die hij/zij vervult zich verhoudt tot andere geclassificeerde functies.

Het initiatief voor functieclassificatie van tolk- en vertalersfuncties ontstond in 2009 bij de Taalkring Portugees en werd in 2011 onder de aandacht gebracht bij alle brancheverenigingen. Vanaf toen hebben de NGTV, de SIGV-alumnivereniging, de VTV en later ook de Registergroep hun steun aan dit project uitgesproken en is de Stuurgroep FuWa de functiebeschrijvingen, die al door een eerdere commissie binnen de Taalkring ontworpen waren aan de hand van allerlei beschikbare informatie (competentieprofielen, gedragscodes, HBO- & WO-afstudeercurricula etc.), verder gaan uitwerken en reviseren. Al met al hebben zo’n 20 beroepstolken en/of vertalers de functiebeschrijvingen aangevuld en gereviseerd.

Inmiddels is het zover dat de functiebeschrijvingen als een ‘uitputtend en volwaardige beschrijving’ beschouwd kunnen worden en dat er vier functies (beroepsvertaler, beroepstolk, gespecialiseerd vertaler en gespecialiseerd tolk) ter classificatie zijn aangeboden bij de Algemene Werkgevers Vereniging (AWVN). AWVN zal via het ORBA-systeem deze vier functies gaan classificeren.

Aanpak

AWVN levert een toets op de functieprofielen, inpassing van beide profielen in 3 landelijke en representatieve waarderingssystemen en een benchmark van beide profielen in 3 representatieve sectoren. De verschillende fasen worden hieronder beschreven.

Fase I

Allereerst toetst AWVN de ontwikkelde functieprofielen in gesprekken met enkele tolken en vertalers (bewezen professionals). In deze gesprekken wordt de inhoud van de profielen getoetst bij de deskundigen om een goed begrip van de functies te verkrijgen en om misinterpretaties van de functies te voorkomen. De interviews worden na afloop voorzien van een (kort) verslag van de bevindingen.

Fase II

Vervolgens past AWVN beide profielen in c.q. waardeert beide profielen met 3 landelijke en representatieve waarderingssystemen. Het is van belang om aan te sluiten bij sectoren waarin de beroepsgroep werkzaam is of waarin vergelijkbare functies voorkomen. AWVN stelt voor om de functies in te delen met het waarderingssysteem in de zorg (FWG), het waarderingssysteem van de rijksoverheid (Fuwasys) en het leidende waarderingssysteem in de industrie en dienstverlening (Orba).

Na deze fase hebben wij inzicht in de relatieve positie (“de waardering”) van de functie tolk/vertaler in de geselecteerde sectoren. De resultaten uit deze fase van het onderzoek worden met de opdrachtgevers (de Stuurgroep FuWa, NGTV, SIGV, VTV en Registergroep) afgestemd alvorens te starten met de laatste fase.

Fase III

Tot slot is het van belang inzicht te verkrijgen in de feitelijke beloning van de functie tolk/vertaler in de gekozen sectoren. AWVN beschikt over de beloningsgegevens van ongeveer 4 miljoen medewerkers in Nederland. In deze fase wordt de functie tolk/vertaler vergeleken met de loonlijnen van de eerder genoemde sectoren (zorg, overheid, industrie en dienstverlening) en bijvoorbeeld met de loonlijn van de BV Nederland.

De kosten om dit traject uit te laten uitvoeren, bedragen € 7000 inclusief BTW. Het NGTV, de SIGV-alumnivereniging, de VTV en de Registergroep zijn bereid dit bedrag gezamenlijk te betalen. Naar verwachting zal het de functieclassificatie omstreeks de 3e week van september zijn afgerond. Wij zijn blij gestemd dat het initiatief, dat ooit bij de Taalkring ontsprong, nu een breed gedragen project is geworden. Herman Kok en Marijke Roelofsen, twee van de coördinatieteamleden, coördineren ook de activiteiten van de Stuurgroep FuWa. De Stuurgroep FuWa zal er alles aan doen om de resultaten van de functieclassificatie branchebreed bekend te maken en de belangenbehartigers ondersteuning te bieden daar waar mogelijk en nodig.