Motie zzp'ers

Vrijstelling van de mededingingswet voor zelfstandige beëdigde tolken en vertalers

Werknemers in loondienst mogen collectieve afspraken maken over looneisen en zich daar via collectieve acties hard voor maken. Voor zzp'ers is het verboden om minimum- en/of adviesprijzen afspreken en om campagne te voeren voor de maatschappelijke acceptatie daarvan.

Dit verschil in rechten van deze twee groepen, de zzp'ers en mensen in loondienst, is onrechtvaardig. Het NGTV vindt dat dit verschil niet alleen in Nederland, maar in heel Europa moet worden opgeheven.

Daarom pleit het NGTV voor vrijstelling van de Mededingingswet voor zelfstandige beëdigde tolken en vertalers. Hiertoe is een oproep verstuurd aan regering, politieke partijen, vakbonden en organisaties van zzp'ers. Het doel: een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin deze vrijstelling is vastgelegd.

Met deze AMvB wordt het mogelijk om minimum- en adviestarieven vast te stellen. Ook wordt het mogelijk om boycots te organiseren van bedrijven en instellingen die misbruik maken van hun macht op inkoopmarkten. Het NGTV is van mening dat dit geen verstoring van de Europese markt zal veroorzaken.

Het argument van de mededingingsautoriteit, ACM, dat hierdoor diversiteit in prijzen en kwaliteit zou worden ondermijnd, snijdt geen hout. Als de collectief vastgestelde tarieven van zzp'ers, en in het bijzonder beëdigde tolken en vertalers te hoog worden, dan heeft iedere afnemer het recht mensen in loondienst te nemen om dezelfde arbeid te verrichten. Als dit niet mogelijk is, dan zullen er ongetwijfeld bedrijven ontstaan die met mensen in loondienst dezelfde diensten van dezelfde of betere kwaliteit goedkoper of op efficiëntere wijze kunnen leveren. De dynamiek van de markt zal wel veranderen, maar er blijven volop kansen voor concurrentie en marktwerking. De concurrentie zal echter plaatsvinden tussen groepen bedrijven, zoals het hoort, en niet tussen zzp'ers en mensen in loondienst, zoals nu het geval is.

Deze stap die door het NGTV is genomen, volgt na jaren van ontevredenheid met het optreden van de ACM (voorheen NMa) die consequent, naar de mening van het NGTV op basis van dogmatische en ideologische overwegingen, nagelaten heeft grondig onderzoek te verrichten naar de situatie op de markt voor vertaal- en tolkdiensten en in het bijzonder de markt voor beëdigde tolk- en vertaaldiensten. Het uitblijven van actie van de ACM heeft naar de mening van het NGTV niet geleid tot meer concurrentie, maar juist tot grotere concentraties, verlaging van kwaliteit en het ondermijnen van het beroep van vertaler en tolk. De werkwijze van de ACM heeft het NGTV echter wel tot het inzicht gebracht dat ook voor zzp'ers het stakingsrecht als grondrecht moet gelden en zeker ook het recht om collectief de waarde van hun arbeid te bepalen en te beïnvloeden.