PZO

Het NGTV is als organisatie (nog) niet groot genoeg om de lobby volledig zelf uit te voeren. Om die reden is het NGTV lid van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) waarmee onder andere op lobbygebied wordt samengewerkt. Deze lobby speelt zich zowel af binnen het publieke als binnen het private domein.

PZO is aangesloten bij VNO-NCW.

Klik hier voor informatie over de Miljoenennota 2018.
Klik hier voor het laatste nieuws van PZO - ZZP.

Daarnaast is het zaak andere belangen ook te onderkennen en deze voldoende aandacht te geven: beëdigd/niet beëdigd; tolken en vertalers. Als grootste vereniging van tolken en vertalers verdedigt het NGTV niet alleen de belangen van zijn leden, maar van alle tolken en vertalers in Nederland die de gevolgen voelen van politieke besluiten.

Update AB juli 2019

Bureau en bestuur

Voor de leden hebben we een inlogomgeving ontwikkeld. Hierdoor kunnen leden zelf hun gegevens aanpassen. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de ledenvoordelen die specifiek voor hen zijn ontwikkeld. De leden hebben hierover een mail ontvangen en de wijze waarop ze kunnen inloggen.

Lobby

Pensioen – op 4 juni was er eindelijk een pensioenakkoord. Voor de zelfstandigen wordt de 2e pijler toegankelijker. De vormgeving hiervan volgt. Het is namelijk belangrijk dat we alert zijn op de voorwaarden waaronder de zelfstandig in de 2e pijler pensioen kan opbouwen. Lees meer

Arbeidsongeschiktheid – de politieke wens om een verplichte aov is in het pensioenakkoord tot uiting gekomen. Vanaf september zal duidelijk worden hoe het overleg hierover wordt ingericht. PZO heeft schriftelijk bij de SER, Stichting van de Arbeid en de Minister aangegeven als volwaardig gesprekspartner aan tafel te willen.

Toekomst arbeidsmarkt – commissie Borstlap heeft inmiddels op 20 juni haar discussienota gepresenteerd. Eind van dit jaar wordt het definitieve advies verwacht. Op de website www.reguleringvanwerk.nl is deze discussienota te vinden.

In mei hebben de zelfstandigenorganisaties een gesprek gehad met de Commissie Borstlap en is daar door PZO een eerste input geleverd. Een schriftelijke input volgt later. De lijn is dat zelfstandigen een eigen positie verdienen, niet langs de lat van de werknemer moet worden gelegd, collectieve basisvoorzieningen als vangnet gedachte voor alle werkenden passend zouden zijn.

Wet DBA – op 24 juni heeft de Minister Koolmees een voortgangsbrief over de wet DBA aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief heeft hij het minimumtarief van €16 gepresenteerd, een zelfstandigenverklaring voor opdrachten met een tarief vanaf €75 en de webmodule. Lees meer

Iedereen heeft de mogelijkheid gekregen om input te leveren op de vragenlijst van de webmodule. Aan SZW zal voor het einde van deze maand feedback worden gestuurd. Wij zijn nog steeds geen voorstander van de webmodule, aangezien deze ten opzichte van de modelovereenkomst inhoudelijk niets nieuws zal brengen en wellicht wel weer voor een heleboel onrust zal zorgen. Lees meer

Aanvullend hierop heeft de ACM aangekondigd dat tariefafspraken tussen zzp’ers onder zeer beperkende voorwaarden mogelijk moeten zijn. De aanpassing van de Leidraad staat nu voor internetconsultatie en wij overwegen nog om een bijdrage te leveren. Lees meer

Politiek - we hebben gesprekken gehad met Steven van Weyenberg van D66 en Paul Smeulders van GroenLinks. Met de eerste is vooral gesproken over het fiscaal stelsel en zijn zorgen daarover en met de tweede over een arbeidsongeschiktheidsregeling.

Activiteiten / events

Wij zijn erg tevreden over onze bijeenkomsten in het eerste half jaar. We hebben kennislunches en workshops georganiseerd voor leden en niet-leden. Vooral de kennislunches worden zeer gewaardeerd om onder meer de kleinschaligheid en de onderwerpen. Deze zorgen er ook voor dat we onze achterban spreken en horen we wat er speelt.

Op 19 september staat er weer een kennislunch gepland. Onderwerp is LinkedIn.

Wij zijn erg blij dat we op 10 oktober het ondernemersevent Zelfstandig 3.0 Klaar voor de toekomst in Vianen hebben. Dankzij sponsors en goede samenwerkingen krijgt dit event vorm. Dit event is toegankelijk voor leden en niet-leden. We verwachten ongeveer 200 deelnemers. Op de website www.zelfstandig3.nl is alle informatie te vinden. De leden van het AB kunnen gratis deelnemen aan dit event. Aanmelden kan via deze link.

Samenwerkingen

Samen met het Verbond van Verzekeraars, ZZP Nederland, KvK, Wijzer in Geldzaken, Nibud en Ministerie SZW (Taskforce ZZP Pensioen) werken we aan het vergroten van het bewustzijn bij zelfstandigen over de oudedagsvoorziening. Op 12 juni stond een kennislunch van PZO in het teken van deze samenwerking en is er publiciteit gegenereerd op dit onderwerp. Na de zomer gaan we de volgende stappen bepalen. Lees meer

Met Stichting ZZP Nederland trekken we goed op in de lobby. We proberen om het debat dat we half juni zouden hebben, nu in september te laten plaatsvinden.

Samen met Nibud is het Geldplan voor zzp’ers ontwikkeld. Deze wordt in november 2019 gelanceerd. Met dit hulpmiddel kunnen zelfstandigen checken of ze financieel de zaken goed op orde hebben.

Profilering

Onze nieuwsbrieven worden steeds beter gelezen. Vooral de onderwerpen pensioenakkoord en verplichte aov zijn goed gelezen.

Met name de berichtgeving rondom het pensioenakkoord heeft voor hoge bezoekcijfers van onze website gezorgd. Het artikel “Wat betekent het pensioenakkoord” is 1.673 bekeken. Dit is het best scorende artikel tot nu toe. Ook in april is een piek te zien, deze is te verklaren door de informatieve nieuwsbrief die extreem goed gelezen is (lees doorgeklikt naar de website).