slide

Geschillen- en tuchtcommissie

Samenstelling commissie

De geschillen- en tuchtcommissie is een onafhankelijk orgaan dat het NGTV ondersteunt bij de beslechting van geschillen over vertaalwerken en tuchtklachten over gedragingen van leden.

De samenstelling van de geschillen- en tuchtcommissie per 1 juli 2019 is:
mr. dr. drs. H.L.C. Hermans, onafhankelijk voorzitter
mr. drs. A.M. Crouwel, onafhankelijk plaatsvervangend voorzitter
mevrouw M. van Baarle, lid NGTV
mevrouw W. van Maarschalkerweerd, lid NGTV
bijgestaan door mr. L.C. Commandeur, secretaris.

Voor inlichtingen over de commissie en de procedure kun je je wenden tot de secretaris (Postbus 77, 2300AB Leiden of ngtv@ngtv.nl)

Geschil
Heb je een klacht over een vertaalwerk van een vertaler/tolk die lid is van het NGTV? Dan kun je de geschillencommissie inschakelen. Die bemiddelt tussen partijen of doet een uitspraak.

Tuchtklacht
Indien je een klacht hebt over een vertaler/tolk die lid is van het NGTV met betrekking tot gedragingen, dan kun je een beroep doen op de tuchtcommissie. Die kan bij een gegrondverklaring van de klacht één van de volgende maatregelen opleggen aan een tolk/vertaler:

a. gegrondverklaring van de klacht zonder oplegging van enige maatregel;
b. waarschuwing;
c. berisping;
d. schorsing in de rechten van het lidmaatschap voor ten hoogste een jaar;
e. schrappen uit de ledenlijst voor een of meer talen;
f. ontzetting uit het lidmaatschap.

Kosten geschillen- en tuchtprocedure

Geschillenprocedure
Bij de aanmelding van een geschil dient de klager c.q. partijen een bedrag gelijk aan tweemaal het bedrag van de jaarcontributie als bijdrage in de kosten van de geschillenprocedure te betalen. De overige procedurekosten worden door de commissie naar eigen inzicht verdeeld tussen partijen. De partij die uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld krijgt als regel zijn bijdrage terug.

Tuchtprocedure
De kosten van tuchtrechtelijke procedures komen ten laste van het NGTV. De commissie kan echter in haar uitspraak bepalen dat een of meer partijen de kosten van de tuchtprocedure geheel of gedeeltelijk aan de vereniging moet vergoeden.

Geschillen- en tuchtreglement

Voor meer informatie over een geschillen- of tuchtprocedure wordt verwezen naar de van toepassing zijnde reglementen. Die kun je hier raadplegen:

Klacht indienen

Je kunt een klacht indienen door dit klachtenformulier in te vullen en per post op te sturen aan:

NGTV
Geschillen- en tuchtcommissie
Mevrouw mr. N. Brouwer
Postbus 77
2300 AB Leiden

Je kunt geen klacht per e-mail indienen.